Logistika:

Železničná preprava

Táto oblasť činnosti je poskytovaná v úzkej súčinnosti s prevádzkou železničných vlečiek našich obchodných partnerov. Zabezpečujeme písomnú agendu súvisiacu s logistikou na železničných vlečkách ako aj samotnú vykládku prepravovaných komodít na jednotlivých železničných vlečkách. Taktiež disponujeme vlastnými hnacími vozidlami.


Pozemná preprava

Komplexná forma zabezpečenia dopravy.


Prevádzka železničných vlečiek

Spoločnosť ponúka balík vlečkových služieb, t.j. zabezpečenie komplexnej starostlivosti o vlečku a zabezpečenie výkonov s vlečkou súvisiacich po stránke prevádzkovej, dopravnej, prepravnej i legislatívnej: doprava po koľajisku vlečky, starostlivosť o všetky prvky koľajiska, organizovanie dopravy na vlečke, zabezpečenie činností v zmysle platnej legislatívy. Spoločnosť ponúka nasledujúci rozsah vlečkových služieb: Prípojová prevádzka – pristavovanie vozňov z celoštátnej dráhy na odovzdávkové miesto na vlečke podľa časových požiadaviek zákazníka. Vlečková prevádzka – pristavovanie vozňov z miesta odovzdávky na manipulačné miesta na vlečke a zabezpečovanie posunu na vlečke. Rozsah vlečkovej prevádzky naša spoločnosť zabezpečí podľa potrieb zákazníka. Prevádzkovanie vlečky – starostlivosť o vlečku, vykonávanie stavebno-udržiavacích dohľadov, organizácia dopravy na vlečke, zabezpečenie dodržania ustanovení platnej legislatívy SR – tvorba príslušných predpisov potrebných pre prevádzkovanie vlečky, obstaranie všetkých náležitostí v zmysle zákonných úprav platných v SR. Ostatné vlečkové služby – objednávanie vozňov, polepovanie vozňov, plombovanie vozňov, spisovanie prepravných dokladov, poradenstvo v oblasti vlečkových služieb, dodanie personálu a technológie na zabezpečenie vlečkových výkonov. Spoločnosť taktiež ponúka čiastočný outsourcing založený výlučne na potrebách zákazníka (poradenstvo, dodanie personálu, technológie)

Čo získate využitím outsourcingu vlečkových služieb?

 • Zjednodušenie administratívnych postupov a technologickej náročnosti výrobného procesu.
 • Lepšiu možnosť zamerať sa na core business Vašej spoločnosti.
 • Komplexný servis v nadštandardnej kvalite.
 • Časovo prispôsobené zabezpečovanie vlečkových služieb podľa Vašich požiadaviek.
 • Ekologicky bezpečnú prevádzku.
 • Maximálnu flexibilitu.
 • Zjednodušenie styku s dopravcami.
 • Spoľahlivého a skúseného partnera.

Stavebníctvo

Dopravné, pozemné a inžinierske stavby

V tejto oblasti začala naša spoločnosť poskytovať služby od drobnej údržby a stavebných úprav, ktoré realizuje až doteraz pre jednotlivých obchodných partnerov. Jedná sa najmä o práce na železničnom zvršku, spodku a umelých stavbách ( napr. výmena podvalov, lokálna úprava GPK koľají a výhybiek, vyregulovanie výhybiek a pod. ). Od tejto drobnej údržby prešla naša spoločnosť k realizácii opravných prác na koľajach resp. k rekonštrukčným prácam a novostavbám dopravných, pozemných a inžinierskych stavieb. Okrajovo naša spoločnosť poskytuje aj služby lesníckeho charakteru spojeného s výrubom krovín, náletov, kosenia burín a ekologickú likvidáciu týchto porastov.

Referenčné stavby :

 • Rekonštrukcia hlavných priecestí koľajiska vlečky (Bekaert a.s. Hlohovec).
 • Rekonštrukcia hlavných priecestí koľajiska vlečky (Bekaert a.s. Hlohovec).
 • Koľajové úpravy vo výrobných halách (Bekaert a.s. Hlohovec).
 • ŤSO vstupných výhybiek (Bekaert a.s. Hlohovec).
 • Rozšírenie koľajiska pre novú čističku (Saneca Pharmaceuticals, a.s.).
 • Výstavba novej koľajovej váhy (Saneca Pharmaceuticals, a.s.).
 • Komplexná rekonštrukcia prístupovej koľaje do vlečky (Figaro a.s. Bratislava).
 • Komplexná rekonštrukcia nového predajného areálu (Ferona a.s. Rovinka).
 • Výstavba novej vlečky pre skladový areál (VVISS s.r.o. Veľké Kostoľany).
 • Rekonštrukcia koľajiska vlečky v priestoroch hlavného vstupu (SHP a.s. Harmanec).
 • Oprava mostov na prístupovej koľaji (SHP a.s. Harmanec).
 • Montáž priecestných konštrukcií typu STRAIL v celej sieti ŽSR (DIS a.s.).
 • Výstavba novej vlečky pre skladový areál (VVISS s.r.o. Veľké Kostoľany).
 • Výstavba viacúčelovej haly pre sklad a garáž v Kľačanoch.
 • Výstavba spevnených parkovacích plôch areálu Kovošrotu Valko, ŽOS Trnava.

Komplexná rekonštrukcia koľají

V tejto oblasti začala naša spoločnosť poskytovať služby od drobnej údržby, realizácie opravných prác na vlečkách, železničných tratiach až po rekonštrukčné práce a výstavbu nových vlečiek a dopravných stavieb priamo na kľúč podlľa požiadaviek našich zákazníkov. Jedná sa najmä o práce na železničnom zvršku v staniciach, vlečkách ale aj mimo nich. Súčasťou prác na železničnom zvršku je i rekonštrukcia výhybiek, ich vyregulovanie, kosenie, regenerácia drobných upevňovadiel a podvalov a podobne. Práce na železničmon spodku a umelých stavbách, železničných nadjazdoch, podjazdoch, oporných múroch a zárubných múroch. Výstavba a prestavba koľajových priecestí.


Železničné prechody

Komplexné riešenia pre výstavbu, prestavbu železničných prechodov na kľúč, vrátane projektovej dokumentácie, inštalácie zabezpečovacích zariadení najnovších štandardov. Pri realizácii používame systém STRAIL. Podľa požiadaviek realizujeme aj asfaltové, panelové a íné riešenia železničných prechodov.


Diagnostika

Pre diagnostiku technického stavu koľají a výhybiek používame meradlá a pomôcky kalibrované oprávnenými organizáciami. Pre realizáciu týchto služieb disponujeme mnohoročnými technickými znalosťami, personálnym zázemím v zmysle zákonných požiadaviek. Výsledky našich meraní – stavu GPK sú rešpektované Dopravným úradom ( bývalé ŠDÚ resp. ÚRŽD ) ako aj zo strany ŽSR resp. ZSSK, ZS Cargo Slovakia a.s. V rámci inžinierskej činnosti naša spoločnosť zabezpečuje aj vypracovanie zjednodušenej PD na realizované stavby. Spolu s touto službou vybavujeme aj súvisiaci proces zabezpečenia vydania územného resp. stavebného povolenia.

Zdravotníctvo:

Lekáreň

Od roku 2014 naša spoločnosť rozšírila svoje pôsobenie na trhu o oblasť zdravotníctva. Konkrétne lekárenskej starostlivosti v priestoroch lekárne JUH nachádzajúcej sa v Trenčíne.


e-schop - www.krasazlekarne.sk

pripravujeme